• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   Γρήγορα, Εύκολα, Οικον...
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ     Τι είναι Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδι&k...
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ     Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Καταγραφή των απαιτήσεων σε ειδικά έντυπα της εταιρίας μας. Προμελέτη του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν έως τρεις αρχιτεκτονικές λύσεις Τελική μελέτη τ...
 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομ...
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ     Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Πλήρης κατασκευή του έργου με συνεργάτες και υπεργολάβους επιλογής της εταιρείας μας. Επιλογή υλικών από τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε κάθ...
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την εξεύρεσή του, είναι η εξής: ·         1. Ανάθεση Υπόθεσης σε Δικηγόρο Ο δικηγόρος θα πρέπει...
Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

taktopoiisi aythaireton

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης .Στην διαδικασία αυτή εντάσσονται επίσης και τα ακίνητα των οποίων ο φέρων οργανισμός έχει ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία.
ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ στη τακτοποίηση αυθαίρετη κατασκευή που έχει εγκατασταθεί σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται:

 1. σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης
 2. στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους
 3. σε δημόσιο κτήμα
 4. σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας
 5. σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης

στ. σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείοζ

ζ. σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια

 

α) Αίτηση*
β) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86* (εις διπλούν)
γ) Αντίγραφο του Ε9
δ) Τεχνική Έκθεση μηχανικού
ε) Φωτογραφίες όλων των όψεων
στ) Οικοδομική άδεια
ζ) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα περιέχεται το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τις εντός σχεδίου περιοχές ενώ για τις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’ 87) (πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε την Αίτηση Προσφοράς για Τοπογραφικό)
η) Αρχιτεκτονική κάτοψη
θ) Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100
ι) Διάγραμμα κάλυψης
κ) Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής
λ) Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού και φωτογραφίες (εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή η αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή έχει εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας ή τουριστικά καταλύματα, σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η σύνταξη στατικής μελέτης)
μ) Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής
ν) Σε περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμοδίου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υπάρχουν.
* (απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής)
Η διαδικασία για την τακτοποίηση αποτελείται από τις ακόλουθες δύο φάσεις.
Α΄ Φάση
Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση επιλέγει μηχανικό ο οποίος μετά από αυτοψία στο χώρο του ακινήτου συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) από 01.10.2011 έως 30.06.2012  τα υπ΄ αριθμ.  α και μ δικαιολογητικά (δες δικαιολογητικά) και παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τμ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τμ, 1000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 51 τμ μέχρι 100 τμ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας από 101 τμ μέχρι 200 τμ, 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση από 201 τμ μέχρι 1.000 τμ, και 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση  από 1001 τμ μέχρι 2000 τμ και  6.000 € για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2000 τμ, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο.
Β΄Φάση
Υποβάλλονται έως την 30.09.2012 τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά (δες δικαιολογητικά).
Χρήσιμα
•    Το πρόστιμο καταβάλλεται  εντός σαράντα οκτώ (48) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου (δηλαδή από τις 21.09.2011) ,τμηματικά, σε ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 31.01.2012. Για αιτήσεις που υποβάλλονται από 01.01.2012 και μετά η πρώτη δόση καταβάλλεται το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.
•    Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα  καθυστέρησης.
•    Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα του αυθαιρέτου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.
•    Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση μέχρι και ένα μήνα μετά την υποβολή της αίτησης.
•    Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση.
•    Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου.
•    Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιμο.
•    Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελλητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το πρόστιμο υπολογίζεται με τον τύπο:
Τετραγωνικά(*) X Τιμή ζώνης X 15% X επιλεγμένοι συντελεστές του πίνακα που ακολουθεί
1. Οικοδομική άδεια: Α. Ναι 1.0 Β. Όχι 2.0 (*)
2. Εντός σχεδίου ή οικισμού: Α. Ναι 1.0 Β. Όχι 1.7 Γ. Πρόχειρη κατασκευή
3. Είδος χρήσης:
I. Κύρια και μοναδική κατοικία, μεταποίηση πρωτογενούς τομέα 0.4
II. Άλλη κατοικία 0.5 για τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 1000,00€ ή 0.6 για τιμή ζώνης μεγαλύτερη των 1000,00 €.
III. Τουρισμός , βιομηχανία 0.6
IV. Υπηρεσίες 0.6
4. Αλλαγή χρήσης: Α. Ναι 1.4 Β. Όχι 1.0
5. Υπέρβαση δόμησης:
I. Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων :
II. Τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων σε υπόγειες στάθμες, πατάρια, σοφίτες κ.λ.π: (**)
III. Μικρότερη από το 50% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.0
IV. Από 50% έως 100% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.3
V. Από 100% έως 200% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.6
VI. Μεγαλύτερη από το 200% της επιτρεπόμενης δόμησης 1.9
6. Υπέρβαση καθ΄ ύψος:
Εκατοστά:
I. Μικρότερη από το 20% του επιτρεπόμενου ύψους 1.2
II. Μεγαλύτερη από το 20% του επιτρεπόμενου ύψους 1.4
7. Υπέρβαση κάλυψης:
Τετραγωνικά μέτρα:
I. Μικρότερη από το 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης 1.2
II. Μεγαλύτερη από το 20% της επιτρεπόμενης κάλυψης 1.4
8. Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων:
I. Μικρότερης από 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ 1.2
II. Μεγαλύτερης από 20% της υποχρεωτικής απόστασης Δ 1.4
9. Παραβίαση οικοδομικής γραμμής σε προκήπιο:
I. Μικρότερη από 20% της υποχρεωτικής πρασιάς 1.4
II. Μεγαλύτερη από 20% της υποχρεωτικής πρασιάς 1.8
10. Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα):
Τετραγωνικά μέτρα:
I. Για εμβαδό μικρότερο από 35 τ.μ ή για ΑΜΕΑ ή με πυροσβεστικό κρουνό 0.5
II. Σε κάθε άλλη περίπτωση υπολογίζεται πρόστιμο 80,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο
11. Κοινωνικός συντελεστής:
Για κύρια και μοναδική κατοικία ΑΜΕΑ (>67%) σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια (έως 8000,00€ ατομικό εισόδημα και έως 12.000,00€ οικογενειακό εισόδημα) 0.5
12. Παλαιότητα:
I. Αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση μέχρι 31/1/1983 0.15
II. Αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση από 31/1/1983 έως 31/12/2003 0.8
13. Λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις:
Αριθμός παραβάσεων (***):
(*) Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια δεν επιλέγεται κάποιο από τα 5,7,8,9 του πίνακα.
(**) Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων υπολογίζεται συντελεστής 50% για το πρόστιμο.
(***) Οι παραβάσεις του πολεοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού έχουν πρόστιμο 500,00 € ανά παράβαση επί τον αριθμό των παραβάσεων.
Το ύψος της αμοιβής μας προσδιορίζεται ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. Ελάτε να συζητήσουμε μαζί για την όλη διαδικασία να δούμε την πληρότητα του δικού σας φακέλου όπου θα ενημερωθείτε για τυχόν ελλείψεις, το ποσό του προστίμου καθώς και για το ύψος της αμοιβής μας και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της όλης διαδικασίας.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευ...

μάθετε Περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

    Τι είναι Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η &delt...

μάθετε Περισσότερα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

    Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την εξεύρεσή του, είναι η εξής: ·         1. Ανάθεση Υπόθεσης σε Δ...

μάθετε Περισσότερα